Teksti suurus:
A A A

Miinipildujarühma tulejuhi erialakursuse 1. nv

Kestvus: 19.05.2017 - 21.05.2017
Õppetöö viiakse läbi: esitatud ainete järjekorras, kus iga eelmine on eelduseks järgmisele ainele. Kursust on võimalik läbida moodulitena, eristades neid järgmiselt:
I moodul (viib läbi malev või ringkond)  - side-eriala kursuse Kaitseliidus 1. moodul (rühma sidespetsialist)
II moodul (viib läbi kool) - tulejuhtimise alused . Jalaväerühma ja tanktõrjerühma tuletoetuse planeerimine ja juhtimine
Integreeritud lõpuharjutus.
2-3 liikmelistes meeskondades, eesmärgiga harjutada tulejuhtimismeeskonna siseseid rolle, arendada väärtus- ning suhtluspädevust ja sotsiaalseid pädevusi.

Rakendades aktiivsuse põhimõtet, kasutades selleks kaugõpet, induktiivset lähenemist ja meetodeid, mis sunnivad kursuslasi töötama õpematerjaliga, õppida enda kogemustest ja looma ise uusi teadmisi. Läbi aktiivsuse põhimõtte arendatakse kursuslaste ettevõtlikkus- jaõpipädevust, kasvatatakse iseseisvaid ja leidlikke tulejuhte.
Tingimustes, mis on võimalikult reaalsed ja eesmärgipärased, lähtudes lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast.
Reaalsete situatsioonide tekitamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
1. situatsiooniülesanded arvutipõhistes lahinguvälja simulaatorites;
2. integreeritud planeerimis- ja juhtimisharjutused maastikul;
3. osalemine tulejuhina laskeharjutustel kaudtulerelvadest;

Kumuleeruvalt, liikudes lihtsamalt keerulisele, õppides esimesena protseduurilisi teadmisi ja oskusi, järgnevalt rühma taseme tuletoetuse planeerimist ja juhtimist ning lõpetades kollektiivsete koostööharjutuste ja lahingulaskmistega;
kasutades alternatiivseid ja võimalusel isetehtud õppevahendeid, eesmärgiga mitte siduda tulejuhi võimekus mingi kindla varustuselemendi olemasoluga ja arendada kursuslastes paindlikku ja leidlikku mõtlemist.

Integreerituna rühma- ja jaoülema baasõppekursuste, jalaväekompanii tuletoetuse planeerija täiendõppekursusega, andes nii koostöökogemust ja laiemaid hindamisvõimalusi. Oluline on arusaamine, et tuletoetus on toetav funktsioon ning üks meede mitmest manööverüksuse ülemale vastase mõjutamiseks. Seepärast peab nii tulejuhil kui ka üksuse ülemal hea ettekujutus kaudtule kasutamise piirangutest, mõjust vastasele ja võimalikust vastase vastumõjust, eesmärgiga siduda kaudtuletoetus teiste relvasüsteemidega ja tekitada ühtne, sünkroniseeritud tulesüsteem.

Kursusel kasutatakse läbivalt sidepidamist ja kutsealast terminoloogiat. Sidepidamisvahendite käsitsemist, oskuskeele, sidepidamise ja tuletellimise püsitoimingute kasutamist hinnatakse kogu kursuse vältel.
Lähiõpe toimub seitsmel nädalavahetusel, reede õhtust pühapäeva pealelõunani, mille hulka kuulub kooli integreeritud lõpuharjutus Kotkalend. Kursusel osalejate arvuks on 15 inimest.

Hindamise eesmärk kursusel on toetada kursuslase edasiminekut ehk anda tagasisidet tema  arengu  kohta,  innustada  ja  suunata  kursuslast  sihikindlalt  õppima,  toetada  kursuslase  enesehinnangu kujunemist ning anda alus otsuse tegemiseks kursuse läbimise ja lõpetamise  kohta. 

Miinipildujarühma tulejuhi erialakursuse 2. nädalavahetus toimub 02.06 - 04.06.2017

 
Kursusega seonduv teave Ivar Janson telefonil 717 9078 (lühinumber 59078) või kirja teel ivar.jansonkaitseliit.ee