Teksti suurus:
A A A

Tuletoetuse planeerija kursuse 1. nv

Kestvus: 11.08.2017 - 13.08.2017
Õppetöö viiakse läbi:3-4 liikmelistes gruppides, eesmärgiga anda võimalus kogemuste vahetamiseks ja aruteludeks, arendada väärtus- ning suhtluspädevust ja sotsiaalseid pädevusi. Grupitööde tulemused vormistatakse kõigi kursuslaste poolt individuaalselt, eesmärgiga anda neile kaasa kestev õppematerjal;
Rakendades aktiivsuse põhimõtet, kasutades selleks kaugõpet, induktiivset lähenemist ja meetodeid, mis sunnivad kursuslasi töötama õpematerjaliga, õppida enda kogemustest ja looma ise uusi teadmisi. Läbi aktiivsuse põhimõtte arendatakse kursuslaste ettevõtlikkus- jaõpipädevust, kasvatatakse iseseisvaid ja leidlikke juhte;
tingimustes, mis on võimalikult reaalsed ja eesmärgipärased, lähtudes maakaitsepataljoni, lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast.
Reaalsete situatsioonide tekitamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
1. situatsiooniülesanded arvutipõhistes lahinguvälja simulaatorites (nt VBS2);
2. integreeritud planeerimis- ja juhtimisharjutused maastikul (STX), kaardil (MAPEX) ja arvutipõhises simulatsioonis (CAX, nt JCATS);
Kumuleeruvalt, liikudes lihtsamalt keerulisele. Õppetöö kulgeb järjestuses:
1. tuletoetuse planeerimise ja juhtimise kontseptsiooni, meetodite ning mudelite omandamine;
2. tuletoetuse planeerimise ja juhtimise põhimõtete, meetodite ning mudelite kooskõlastatud ja seostatud kasutamine kindla lahinguülesande täimiseks;
3. kompanii tuletoetuse planeerija rolli täitmine integreeritud õppekeskkonnas.

Integreerituna rühma- ja kompaniiülema baasõppekursuste ning tulejuhi erialakursusega, andes nii koostöökogemust ja laiemaid hindamisvõimalusi. Oluline on arusaamine, et kaudtuletoetus on toetav funktsioon ning üks meede mitmest manööverüksuse ülemale vastase mõjutamiseks. Seepärast peab nii tuletoetust planeerival isikul kui ka manööverüksuse üksuse ülemal hea ettekujutus kaudtule kasutamise piirangutest, mõjust vastasele ja võimalikust vastase vastumõjust, eesmärgiga siduda kaudtuletoetus teiste relvasüsteemidega ja tekitada ühtne, sünkroniseeritud tulesüsteem;
Kursusel kasutatakse läbivalt tuletellimise ja -juhtimise protseduure, sidepidamist ning kutsealast terminoloogiat. Sidepidamisvahendite käsitsemist, oskuskeele, sidepidamise ja tuletellimise püsitoimingute kasutamist hinnatakse kogu kursuse vältel.
Lähiõpe toimub 3 nädalavahetusel, reede õhtust pühapäeva pealelõunani, ning 7 järjestikuse päeva pikkusel integreeritud lõpuharjutusel. Kursusel osalejate arvuks on maksimaalselt 8 inimest.
Hindamise eesmärk kursusel on toetada kursuslase edasiminekut ehk anda tagasisidet tema  arengu  kohta,  innustada  ja  suunata  kursuslast  sihikindlalt  õppima,  toetada  kursuslase  enesehinnangu kujunemist ning anda alus otsuse tegemiseks kursuse läbimise ja lõpetamise  kohta. 

Tuletoetuse planeerija kursuse 2. nädalavahetus toimub 25.08 - 27.08.2017 ja 3. nädalavahetus toimub 15.09 - 17.09.2017

 
Kursusega seonduv teave Ivar Janson telefonil 717 9078 (lühinumber 59078) või kirja teel ivar.jansonkaitseliit.ee