Teksti suurus:
A A A

Avaliku esinemise kursus II (kõne)

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist, keskendudes „moraalse“, „kontseptuaalse“ ja „füüsilise“ tegevusliinil lõimimisele, luues juhtidele, esindusisikutele ning instruktoritele tingimused esinemisoskuste arendamiseks nii sissepoole kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus oma sõnumi edastamisel rakendada sobivat esinemise stiili ja mõjutamise võtteid, lähtuvalt laiemast narratiivist ja sihtgrupi analüüsist ning sõnumi edastamise liigist.

Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
1. Avaliku esineja eeldused 2 3
2. Suhtluskontekst, esinemise liigid ja stiilid 3 4
3. Kõnekujundite kasutamine esinemise toetajana 1 1
4. Argumentatsiooni ülesehitamine ja erinevad veenmise võtted esinemise toetajana 2 2
5. Esinemisharjutused, analüüs ja tagasisidestamine 18
Kokku: 35 akadeemilist tundi


Kursuslasele esitatavad nõuded/ eelduskursused
 
Ametikoht: Palgaline isikkoosseis:
  • struktuuriüksuse juht ja asetäitja;
  • peastaabi allüksuse juht ja asetäitja;
  • instruktor.
Vabatahtlikud tegevliikmed:
  • allüksuse ülem/pealik/juht/esinaine/vanem;
  • allüksuse ülema/pealiku/juhi/esinaise/vanema abi;
  • juhatuse liige;
  • revisjonikomisjoni esimees/esinaine;
  • instruktor.
Formaalharidus:
 
Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda.
Eelduskursused: Kursuslane on soovituslikult läbinud Avaliku esinemise kursuse I (mõjuv esinemine).
 
Hoiakud:
 
Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega ja väärtustab elukestvat õpet.
Isikuomadused: Kursuslane on organisatsiooniteadlik ja oma arengust huvitatud. Ta on toetav ja valmis meeskonnatööks.

Läbiviimise põhimõtted

Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast. Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst. Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel.
Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi teemade materjali ning analüüsib ühte avaliku esinemise juhtumi videot ja ühte kirjalikku teksti. Kui kursuslane ei ole läbinud Avaliku esinemise kursust I, lisandub kolmetunnine kodutöö ülesanne Avaliku esinemise kursuse I materjalide põhjal.
Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil (treeningul, viieliikmelistes gruppides).

Kursuse alguses viiakse läbi kursuslaste kodutööde tagasisidestamine ja tulemuste arutelu. Kursuse jooksul kursuslased valmistavad ette ja esitavad kaks erinevat liiki sõnavõttu, millest üks on etteantud liigis ning teine lähtub kursuslase funktsioonist organisatsioonis. Sooritust analüüsitakse enesevastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele (hindamistabel). Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha.

Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit