Teksti suurus:
A A A

Avaliku esinemise kursus I (mõjuv esinemine)

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist, keskendudes „moraalse“, „kontseptuaalse“ ja „füüsilise“ tegevusliinil lõimimisele, luues juhtidele, esindusisikutele ning instruktoritele tingimused esinemisoskuste arendamiseks nii sissepoole kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus sõnaselgelt ja mõtestatult ning arusaadavalt end väljendada nii oma funktsioonipõhises kaitseliitlikus tegemises kui avalikel sõnavõtmistel organisatsiooni esindades.

Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
1. Avaliku esinemise põhitõed 6 2
2. Kommunikatsioon ja avalik esinemine 3
3. Sõnumi loomine, sõnastamine, struktureerimine 2
4. Isiksuse omaduste mõju kasutamine avalikul esinemisel 2
5. Kuulaja ja esineja taju, meelte kaudu mõjutamine 2
6. Esinemisharjutused, analüüs ja tagasisidestamine. 18
Kokku: 35 akadeemilist tundi


Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht: Palgaline isikkoosseis:
  • struktuuriüksuse juht ja asetäitja;
  • peastaabi allüksuse juht ja asetäitja;
  • instruktor.
Vabatahtlikud tegevliikmed:
  • allüksuse ülem/pealik/juht/esinaine/vanem;
  • allüksuse ülema/pealiku/juhi/esinaise/vanema abi;
  • juhatuse liige;
  • revisjonikomisjoni esimees/esinaine;
  • instruktor.
Formaalharidus: Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda.
 
Eelduskursused: Naiskodukaitsjast kursuslasel on läbitud BVÕ.
Kaitseliitlasest kursuslasel on läbitud TSOBKkl.
Noortejuhist kursuslasel on läbitud Vabatahtliku noortejuhi kursus.
Hoiakud: Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega ja väärtustab elukestvat õpet.
 
Isikuomadused: Kursuslane on organisatsiooniteadlik ja oma arengust huvitatud. Ta on toetav ja valmis meeskonnatööks.

Läbiviimise põhimõtted
 
Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast. Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst. Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel.
Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi avaliku esinemise põhitõdesid tutvustava lühimaterjali ning analüüsib kahte (kuni viie minuti pikkust) avaliku esinemise juhtumi videot.
Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil (treeningul, viieliikmelistes gruppides).

Kursuslaste eelteadmiste ja -oskuste kaardistamiseks kursuse alguses viiakse läbi (lühikese ettevalmistusajaga) improviseeritud lühiajaline etteaste etteantud põhisõnumi edastamiseks. Kursuse jooksul valmistavad ette ja esitavad kursuslased pikemaajalist ja põhjalikumat kaks esinemist teooriatundides omandatu baasil. Sooritust analüüsitakse enesega vastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele (hindamistabel). Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha.

Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja   enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit