Teksti suurus:
A A A

Eneseväljenduse algõppe kursus

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega luuakse eeldused õppurite esinemisoskuste kujunemiseks nii, et nad suudavad oma sõnumit ja tahet selgelt ja eesmärgistatult väljendada. Kursuse tulemusena paraneb organisatsiooni isikkoosseisu eneseväljendamise ning avaliku esinemise oskus, mis tõstab nii organisatsiooni sisse- kui väljapoole suunatud kommunikatsiooni võimekust ja kvaliteeti.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu oskab ennast selgelt ja mõtestatult väljendada ning oma esinemisoskust analüüsida.

Õpiväljundid
Kursuse tulemusena õppur:
● saab aru kommunikatsiooni mudeli ja eneseväljenduse põhitõdede seostest;
● planeerib sõnavõtu sisu ja vormi, järgides etteantud ülesehitust;
● valib sõnumi sisu ja edastamise vahendid vastavalt auditooriumile;
● esitab sõnavõtu isikupäraselt;
● kasutab enesevastandamise meetodit oma esinemise oskuse arendamiseks.

Sisu ja maht
Teema Iseseisev töö Lähiõpe
1. Eneseväljenduse põhitõed ja ettevalmistus esinemiseks 6 tundi 29 tundi
2. Esineja ja tema isiksus  
3. Auditooriumi analüüs, ootused ja ettevalmistus  
4. Esinemise ülesehitus ja sõnumi loomine  
5. Esinemise keskkond ja häirijad  
6. Esinemisharjutused, analüüs ja tagasisidestamine  
KOKKU 35 akadeemilist tundi

Sihtgrupp
Kaitseliidu liikmed, kõikide tasemete juhid, instruktorid ja lepingulised töötajad, samuti tegevväelased, kellel on vajadus esindada organisatsiooni avalikkuse ees kui ka edastada selgeid sõnumeid Kaitseliidu siseselt.

Eelduskursused:
Naiskodukaitsjast kursuslasel on läbitud baasväljaõppe kursus.
Kaitseliitlasest kursuslasel on sõdurioskuste kursus või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/Kaitseväes läbitud.
Noortejuhist kursuslasel on läbitud vabatahtliku noortejuhi kursus.

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb iseseisvast õppest (kodutöö) ja lähiõppest.
Iseseisva õppe käigus töötavad õppurid läbi eneseväljenduse ja avaliku esinemise materjale ning analüüsivad avaliku esinemise näiteid.
Lähiõppe teooriatunnid käsitlevad eneseväljenduse alustõdesid. Kursuse teooriaosa ülesehitus võib varieeruda sõltuvalt konkreetsete õppurite varasematest teadmistest ja oskustest.
Õppe põhirõhk on õppurite poolt kuni 5-liikmelistes gruppides läbiviidavatel avaliku esinemise harjutustel ning sooritustele vahetult järgnevatel koolitaja treeneri poolt juhitud analüüsidel (treeningutel). Soorituste järgsed analüüsid viiakse läbi enesevastandamise meetodit kasutades.

Kursuse õppetöö on üles ehitatud selliselt, et see soodustab kursuslaste sotsiaalsete ja enesemääratluspädevuse suurenemist. Kursus annab õppuritele võimaluse ennast uudses olukorras proovile panna ja enese võimetest ning omadustest teadlikumaks saada. Grupikaaslaste ja treeneri vahetu tagasiside võimaldab õppuril oma eneseväljenduse oskust mõista ja iga järgnevat sooritust parandada.

Osalejate arv kursusel on kuni kakskümmend (20) õppurit.

Kursuse läbiviimise aluseks on Kaitseliidu ülema poolt kinnitatud õppekava.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit

Kursuse sisuga seonduv teave: Alar Olup, telefon 717 93 65, e-post alar.olupkaitseliit.ee