Teksti suurus:
A A A

Instruktori kursus

Sihtgrupp
Vabatahtlikud Teenistujad
  • Kompaniipealik
  • Rühmapealik ja -vanem
  • Jaopealik ja NAKkl kursuslane
  • Vabatahtlik instruktor
  • NKK erialagrupi juht 
  • Väljaõppeinstruktor
  • Naiskodukaitse instruktor
  • Noorte instruktor
  • Väljaõppe läbiviimisega tegelev kaadrikaitseväelane/riigiametnik
 
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise tulemusena suureneb Kaitseliidus tegutsevate instruktorite arv, kes järgivad täiskasvanukoolituse põhimõtteid ja tagavad tulemusliku ja kvaliteetse väljaõppe.
 
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde. Reflekteerima iseenda käitumist instruktorina ning andma toetavat ja arengule suunatud tagasisidet.
 
Sisu ja maht
Teemad  Kaugõpe  Statsionaarõpe
1. Õppetunni eesmärk 1 1
2. Õppetunni struktuur 0,5 1
3. Plaankonspekti koostamine 5 1
4. Õppemeetodid 1 3
5. Õppeprotsessi mõjutavad tegurid 0,5 1
6. Kontrollivorm ja viisid 1 1
7. Õpetamise põhimõtted 1 2
8. Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 45
Kursuse kogumaht: 65 akadeemilist tundi
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on vähemalt keskharidus.
Kursuslane on läbinud NKK BVÕ või TSOBKkl-i või samaväärne väljaõpe kaitseväes.
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursus viiakse läbi, kas viie päevasena või jaotatuna kahele nädalavahetusele. Kursus sisaldab kaug- ja statsionaarõpet. Kaugõpe koosneb kursusele eelnevatest iseseisvatest ülesannetest. Statsionaarõppes toimuvad teooriatunnid ning seejärel rakendavad kursuslased omandatud teadmisi viies ise läbi neli harjutustundi. Harjutustundide analüüsimisel kasutatakse videotreeningut ja enesevastandamise meetodit.
 
Instruktorikursus on eelduseks Laskeinstruktori, Instruktor 2, NKK Organisatsiooniõpetuse, Esmaabiõpetaja, NKK Toitlustusinstruktori täiendkursuste, Igapäevaturvalisuse kursuse instruktori täiendkoolitus läbimiseks. 

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit