Teksti suurus:
A A A

Instruktori treeneri kursus

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega toetatakse Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist keskendudes ”moraalsele” tegevusliinile, mille tulemusel võimendatakse organisatsioonisisest suutlikkust viia läbi mitmekesisemat ja ajakohasemat väljaõpet, suurendades instruktorite arvu, kes hoiakuliselt loovad õppimist soodustava keskkonna ning mõistavad tagasiside kasutamise tähtsust koolitaja enesearengu toetajana.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus toetada õppetööd läbiviiva instruktori eneseanalüüsi ja arengut kasutades treenivat tagasisidet, videotreeningut ning enesevastandamise meetodit.

Sisu ja maht     
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
1. Tundide ettevalmistamine, instruktorikursuse teooria meeldetuletamine, enesevastandamise meetod 15
2. Harjutustundide läbiviimine  ja treenimine enesevastandamise meetodil   35
3. Treeneripraktika 20
Kursuse kogumaht: 70 akadeemilist tundi
   
Õppekavale asumise  nõuded
 
Ametikoht:
Formaalharidus: Keskharidus
Eelduskursused: Instruktorikursus
Hoiakud: Treeneriks sobiv inimene on hea empaatia- ja eneseanalüüsivõimega, instruktori vajadustele orienteeritud ning iseennast arendada sooviv.


Läbiviimise põhimõtted

Kursus koosneb iseseisvast tööst, lähiõppest ja praktikast.
Iseseisva töö käigus kursuslased tuletavad meelde Instruktorikursusel käsitletud teooriat ja valmistavad ette tunnid, mille kursusel läbi viivad.
Lähiõppes on iga kursuslane kolmes rollis – õppur, instruktor ja treener. Põhisisu on kursuslaste õpetamistundide ja treeningute läbiviimisel ning sooritustele järgnevatel analüüsidel. Sooritustejärgsed analüüsid, ehk instruktori treening ja treeneri treening, viiakse läbi enesevastandamismeetodit (sh videotreeningut) kasutades.

Põhirõhk on treenimisel, mille sügavam mõistmine ja rakendamisoskus sõltub täiendava pädevuse tõstmisest instruktorina ja õppeprotsessi tajumisel õppuri silmade läbi, mistõttu on oluline, et õppurid vahetavad kursuse jooksul rolle (õppur – instruktor – treener). Kursuse teooriaosa varieerub sõltuvalt konkreetsete kursuslaste teadmistest ja oskustest.
Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist õpetamise ja treenimise kogemust analüüsides õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast uudses olukorras proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.

Praktika osa sooritatakse treeneri praktikandina Kaitseliidu kooli Instruktorikursusel kogenud treeneri kõrval. Praktika käigus viib praktikant läbi neli treeningut kursuslase harjutustunni järgselt.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool

Millal kursus toimub aja millal saab registreeruda vaata siit