Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 1

Sihtgrupp

Kaitseliidu kõigi tasemete vabatahtlikud juhid, lepingulised töötajad ja tegevväelased.

Eelduskursused õppima asumiseks
Kaitseliitlane SOK või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/Kaitseväes
Naiskodukaitsja NKK BVÕ
Noortejuht Vabatahtliku noortejuhi kursus

Eesmärk

JUP 1 kursuse tulemusena luuakse eeldused, et Kaitseliidus on kompetentsemad juhid, kes läbi eesmärgipärase ning tõhusa juhtimise aitavad kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele. Kursuse tulemusena arenevad organisatsiooni liikmete inimesekeskse juhtimise ja eestvedamise oskused.

Taotletav pädevus

Kursuse läbinu on suuteline senisest paremini juhtima inimesi eesmärgipäraselt, kasutades tõhusalt meeskonna ressursse ja rakendades ülesannete täitmisel juhtimisfunktsioone.

Õpiväljundid

Kursuslastel on isikliku tööpanuse kaudu võimalik saada sügavam arusaamine inimesekeskse juhtimise töövõtetest, iseendast juhina ja grupi ressursi kasutamisest ülesannete täitmisel.

Õppur omandab teadmise järgnevas:

  • juhtimisfunktsioonide kasutamine;
  • motivatsioonitegurite välja selgitamine;
  • otstarbekohane kommunikatsioon;
  • grupi ressursside väljaselgitamine ja kasutamine ülesande lahendamisel;
  • kaalutletud otsuste vastuvõtmine eesmärgi täitmiseks;
  • hindamise olulisuse väärtustamine arendusvahendina;
  • juhtimisalaste kogemuste jagamine koostöös kaasõppuritega;
  • sotsiaalsete protsesside vaatlemine ja analüüsimine;
  • enese väljendamine ja kaaslaste tegevuse interpreteerimine;
  • grupi juhtimine ning selle tagajärgede analüüsimine.

Sisu ja maht

Teema-moodulid Iseseisev õpe Kontaktõpe
1. Tagasiside - 17
2. Motiveerimine ja juhtimine -
3. Inimestevaheline koostoimimine -
4. -
5. Ülesande lahendamine -
6. Nõusoleku saavutamine -
7. Hindamine kui arendusvahend -
8. Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine 7
Kokku: 24 akadeemilist tundi

Läbiviimine

JUP 1 kursus viiakse läbi kontaktõppes. Kursus on üles ehitatud teema-moodulitena. Soovitatav osalejate arv on kuni kakskümmend neli (24).

Kursus viiakse läbi kogemusõppe põhimõtteid järgides ning selles on kandev roll enesevastandamise meetodil ülesehitatud aruteludel (treening).

Suur osa õppetööst toimub kursusel väikestes gruppides (4-6 inimest) praktiliste harjutustena, kus määratud õppur juhib gruppi probleemülesande lahendamisel. Iga õppur saab gruppi juhtida vähemalt ühe korra kursuse jooksul. Ülesande täitmisele järgnevad arutelud (treening) ja seminar (pleenum), kus käsitletavas teemas saadud kogemused õppurite ning koolitaja-treeneri koostöös seotakse juhtimisteooriaga ja üldistatakse. Kursuse ülesehitus ergutab õppureid võtma initsiatiivi ja tegutsema süsteemselt.

JUP 1 kursus on ka NAKkl kursuse õppekava lahutamatu osa.
JUP 1 kursuse soovituslik eelduskursus on Eneseväljenduse algõppe kursus.

Juhtimine praktikas õppekava on kinnitatud 22.07.2020 käskkirjaga nr: K-7-1/20/15605V