Teksti suurus:
A A A

Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) katsed

Kestvus: 06.12.2020

Aeg ja koht: 18.11.2018 Kaitseliidu koolis Keskuse tee 2, Alu alevik

Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) katsed koosnevad kahest osast – juhtimisharjutusest ja vestlusest.

Juhtimisharjutus
Harjutusel demonstreerib kandidaat oma rakendusoskusi jao juhtimisel kaitsel ja rünnakukäsu koostamisel ning on valmis andma põhjendatud selgitusi oma otsuste ning tegevuste kohta. 
Harjutus koosneb kahest osast.
a. Otsustusharjutus jao rühmitamine kaitsesse rühmaülema käsu põhjal ja juhtimine tulekontaktis.
Kandidaadil on jagu, mille liikmeid etendavad puutokid. Kandidaat saab „rühmaülemalt“ käsu kaitsepositsioonidele asumiseks. Peale käsu saamist teeb kandidaat jaoülema lahinguplaani ja viib „jaoliikmed“ positsioonidele nagu need oleksid reaalsed inimesed.
Hinnatakse: põhi-, vahetus - ja  varu positsioonide asetust seoses vastase tuleku suuna, hulga, relvastuse, lahingutehnika ja peamise käitumismudeliga tulekontaktis ning tegevusi haavatutega kaitsel. Lisaks veel tulekaarti, jaosisese  sidepidamise korraldust ja tule juhtimist ning otsustamist ja käsutamist situatsioonides (kontakt vastasega). 

b. Jaoülema formaalse käsu koostamine rünnakuks. 
Kandidaat saab rühmaülema rünnakukäsu ja koostab sellele vastavalt formaalse jaoülema käsu.
Hinnatakse käsupunktide olemasolu, rühmaülema käsust arusaamist, ülesannete jaotamist jaoliikmetele, 

Küsimuste ja ülesannete koostamisel on kasutatud järgnevat õppevara:
a. Jaoülema käsiraamat KVLK Võru 2008
b. Jagu/rühm püsitoimingud KVA 2019
c. Sõduriõpik. Sõduri käsiraamat KVLK Võru 2008
d. Laskuri maastikuraamat KVA 2018
e. Tankitõrje õpik KVÜÕA 2000

Vestlus
Vestlusel kandidaat selgitab oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ning miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab).
Komisjon arvestab vestlusel kandidaadi varasemalt õpitu  rakendamisoskusi, harjutuste tulemusi ning võib arutada neid kandidaadiga.  


Sooritused juhtimisharjutusel annavad 50% üldpunktidest ja vestlus 50%. Hindamine on mitteeristav (jah/ei). Iga „ja“ annab ühe punkti, „ei“ null punkti (kui hindamislehel ei ole märgitud teisiti). Hindamise aluseks on nõuetest tulenevate kriteeriumitega hindamislehed. Kursusele võetakse vastu tekkinud pingerea alusel.
Kursusega seonduv teave mjr Ahto Alas'elt telefonil 717 9351 või kirja teel ahto.alaskaitseliit.ee