Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine)

Kestvus: 16.09.2022 - 18.09.2022
Kursus toimub Kaitseliidu koolis, Raplamaal Alus 16. – 18. septembril 2022.
 
Sihtgrupp
Kaitseliidu kõigi tasemete vabatahtlikud juhid, lepingulised töötajad ja tegevväelased.

Eelduskursused õppima asumiseks
Kaitseliitlane - SOK või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/Kaitseväes
Naiskodukaitsja - NKK BVÕ
Noortejuht - Vabatahtliku noortejuhi kursus
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena luuakse eeldused, et Kaitseliidus on kompetentsemad juhid, kes läbi eesmärgipärase ning tõhusa juhtimise aitavad kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele. Kursuse tulemusena arenevad organisatsiooni liikmete inimesekeskse juhtimise ja eestvedamise oskused.

Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu on suuteline senisest paremini juhtima inimesi eesmärgipäraselt, kasutades tõhusalt meeskonna ressursse ja rakendades ülesannete täitmisel juhtimisfunktsioone.

Sisu ja maht
Kursus toimub kontaktõppes (24 akadeemilist tundi) ja on üles ehitatud teema-moodulitena.
Kursus viiakse läbi kogemusõppe põhimõtteid järgides ning selles on kandev roll enesevastandamise meetodil ülesehitatud aruteludel (treening). Suur osa õppetööst toimub väikestes gruppides (4-6 inimest) praktiliste harjutustena, kus määratud õppur juhib gruppi probleemülesande lahendamisel. Iga õppur saab gruppi juhtida vähemalt ühe korra kursuse jooksul. Ülesande täitmisele järgnevad arutelud (treening) ja seminar (pleenum), kus käsitletavas teemas saadud kogemused õppurite ning koolitaja-treeneri koostöös seotakse juhtimisteooriaga ja üldistatakse. Kursuse ülesehitus ergutab õppureid võtma initsiatiivi ja tegutsema süsteemselt.
Kursusel on kuni 24 kohta.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
Juhtimine praktikas 2

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
 
Kursusele registreerimine:
Kandidaadid palume lisada prioriteetsuse järjekorras 29. augustiks 2022 GoPros asuvasse registreerimisfaili.
 

Kursusele arvamise kriteeriumideks on:
maleva / ringkonna poolt määratud eelisjärjekord (prioriteetsus)
malevaline ja organisatsiooniline tasakaal 

Kursusega seonduv teave: Taive SAAR, tel 5383 4492 või kirja teel taive.saarkaitseliit.ee.