Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus II (probleemilahendus)

Sihtgrupp
Kaitseliidu teenistujad ja vabatahtlikud juhid, kes juhivad vähemalt rühma suurust üksust.

Üldeesmärk
Toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist keskendumisega, kolmest tegevusliinist, „moraalse“ suunale, kus juhtidele luuakse võimalused enese arendamiseks, vabatahtlikku kaasava ja väärtustava juhtimisstiili võtete omandamiseks erinevate probleemilahendusviiside kasutamise kaudu.

Taotletav pädevus
Kursuslasel on võimekus gruppi tulemuslikult juhtida probleemilahendus mudeli kasutamise kaudu.  

Õpiväljundid
Kursuslane arendab isikliku tööpanuse kaudu vilumust järgnevas:
• probleemi analüüs ja arenduskoosoleku ülesande sõnastamine;
• arenduskoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine;
• probleemilahendusmudeli rakendamine;
• otsuse vastuvõtmine ja tegevusplaani koostamine;
• koosoleku kontrolli (tulemus-toimingud-õhkkond) läbiviimine;
• kovisiooni (erialaspetsialistide vastastikuse nõustamise meetodi) rakendamine.
  
Sisu ja maht
Teemad  Kaugõpe   Statsionaarõpe
 Klassiõpe   Väliharjutus 
1. Probleemilahendusmeetodite elemendid ja nende rakendamine - 41 -
2. Juhtimisülesannete järgne analüüs - 9 -
Kursuse kogumaht 50 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Juhtimiskursus II kestab neli päeva. Soovituslik kursuslaste arv on 14-21. Läbiviimise aluseks on metoodiline juhend.
Enamus õppetööst toimub 7-liikmelistes gruppides, kus lahendatakse kursuslaste poolt tõstatatud probleeme kasutades probleemilahendusmudelit. Iga grupiliige saab võimaluse juhtida gruppi vähemalt ühel korral. Ülesannete järgselt analüüsitakse saadud juhtimise ja meeskonnatöö kogemust. Teooriat käsitletakse pleenumil.

Ainekursusel järgitakse kogemusõppe põhimõtteid ja kasutatakse õppijakeskseid meetodeid. Ainekursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma initsiatiivi, tegutsema süsteemselt ja oma tegevusi ette planeerides. Õpiväljundis nimetatud tegevuste õppimise käigus areneb kaasnevalt kursuslaste arusaamine meeskonna juhtimisest, grupiprotsesside vaatlemisest ja analüüsimisest ning enese väljendamisest ja kaaslaste tegevuse interpreteerimisest. 
 
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht Vabatahtlikud:
malevkonnapealik, üksik-kompaniipealik, rühmapealik, Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine, jaoskonna esinaine Teenistujad:
Peastaabi osakonna ülem, jaoskonna ülem, malevapealik, staabiülem, väljaõppeinstruktor, Naiskodukaitse instruktor, noorteinstruktor, personalitöötaja, referent
Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused -
Hoiakud Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega

Väljastatavad dokumendid: Kooli tunnistus koos lisaga.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit