Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus III (arengukava koostamine)

SIHTGRUPP
Vabatahtlikud Teenistujad
 • Malevkonnapealik
 • Kompaniipealik
 • Naiskodukaitse ringkonna esinaine
 • Noorte Kotkaste malevapealik
 • Kodutütarde ringkonnavanem
 • Peastaabi osakonna ülem
 • Peastaabi jaoskonna ülem
 • Malevapealik
 • Staabiülem
 • Naiskodukaitse instruktor
 • Noorteinstruktor
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena tõhustub organisatsiooni allüksuste inimressursi kasutamine ja arendamine organisatsioonile pandud eesmärkide täitmisel.
 
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu oskab koostada üksuse inimressursi arengukava lähtudes olemasolevatest kõrgema tasandi juhistest ja tegevuskavadest.
 
Sisu ja maht
 Teemad  Kaugõpe  Statsionaarõpe
1. Kõrgema tasandi juhiste tegevuskavade läbitöötamine. Oma üksuse esitluse koostamine. 6 -
2. Üksuse huviobjektide defineerimine ja sõltuvusvahekordade analüüsimine. - 4
3. Üksuse ülema rolli analüüsimine lähtudes enda ja teiste arusaamadest. - 2
4. Üksuse visiooni, strateegia, taktika  ja esialgse tegevuskava väljatöötamine. - 11
5. Juhtimisalaste eesmärkide formuleerimine ja ressursside välja selgitamine. - 8
6. Juhtimisalaste ülesannete määratlemine. - 4
 Kursuse kogumaht:  35 akadeemilist tundi
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on soovitavalt läbitud Juhtimiskursus I ja II või Juhtimine praktikas 1 ja 2.
Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel (teksti­ ja esitlusprogrammid).
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb statsionaarõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Kaugõppes töötab kursuslane läbi kõrgema tasandi juhised ja tegevuskavad, arengukavad ning valmistub oma üksuse esitlemiseks teistele kursuslastele. Arengukava koostamisel liigutakse etapihaaval visioonist ülesannete määratlemiseni. Kursuslane saab nõu ja abi juhendajatelt töö igas etapis. Iga etapi lõpus vaadatakse töö tulemused üle, vajadusel korrigeeritakse ning jagatakse kaaskursuslastega. Töö toimub sülearvutitega.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit