Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus III (arengukava koostamine)

Sihtgrupp
Kaitseliidu struktuuriüksuse juhi vahetus alluvuses olevate allüksuste vabatahtlikud juhid, nende abid ja juhatuse liikmed, noorteinstruktorid ja Naiskodukaitse ringkonna instruktorid.  

Üldeesmärk
Toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist keskendumisega „moraalsele“ tegevusliinile, mille käigus luuakse juhtidele võimalused vabatahtlikku kaasava ja väärtustava juhtimisstiili võtete omandamiseks inimressursi arengukava väljatöötamise kaudu.
 
Taotletav pädevus
Kursuslasel on võimekus välja töötada allüksuse inimressursi juhtimise arengukava, mis väärtustab kaasavat, ülesandekeskset ja inimesele orienteeritud juhtimist. 

Õpiväljundid
Kursuslane töötab paaristööna välja oma allüksusele inimressursi juhtimise arengukava tööversiooni.
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane rakendab arengukava koostamisel strateegilise kavandamise 9-astmelist mudelit:
1) defineerib allüksuse huviobjektid, määratleb nende nõuded ja ootused allüksusele ja juhile;
2) kasutab SWOT-analüüsi määratlemaks allüksuse sise- ja väliskeskkonnast tulenevaid tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte;
3) sõnastab allüksuse visiooni;
4) sõnastab allüksuse missiooni;
5) määratleb juhtimise tuumvaldkonnad;
6) töötab välja ja sõnastab juhtimisalased eesmärgid ja osaeesmärgid;
7) analüüsib huviobjektidest lähtuvaid ressursse;
8) määratleb ja sõnastab juhtimisalased ülesanded;
9) kontrollib arengukava osade (missioon, juhtimisalased tuumvaldkonnad, eesmärgid, ülesanded) ja visiooni vastavust. 
 
Sisu ja maht
 Teemad  Kaugõpe  Statsionaarõpe
       
1. Isiklike juhtimiskogemuste analüüs - 3
2. Meeskonnaloome harjutused - 3
3. Inimressursi juhtimise arengukava koostamine 6 48
 Kursuse kogumaht:  60 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht Palgaline isikkoosseis:
- noorteinstruktor;
- Naiskodukaitse ringkonna instruktor.
Vabatahtlikud tegevliikmed:
- malevkonna või üksikkompanii pealik;
- malevkonnapealiku või üksikkompanii pealiku abi;
- malevkonna juhatuse liige.
Naiskodukaitse:
- ringkonna esinaine;
- ringkonna aseesinaine;
- ringkonna juhatuse liige.
Kodutütarde:
- ringkonnavanem;
- ringkonnavanema abi;
- ringkonna juhatuse liige.
Noorte Kotkaste:
- malevapealik;
- malevapealiku abi;
- maleva juhatuse liige. 
Formaalharidus  Vähemalt keskharidus. 
Eelduskursused Eelduskursused Kursuslasel on läbitud Juhtimine praktikas 2 või samaväärne kursus. Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel (teksti- ja esitlusprogrammid). 
Hoiakud Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega, organisatsiooniteadlik, kõrge motivatsiooniga ning väärtustab kaasavat, ülesandekeskset ja inimesele orienteeritud juhtimist. 


Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse kaheliikmelised allüksuste esindusisikud (üksuse juht, juhi abi ja/või juhatuse liige/instruktor). Kursus koosneb iseseisvast tööst ja lähiõppest. Lähiõpe viiakse läbi klassiõppena kahel nädalavahetusel.

Lähiõppele eelnevas kaugõppes töötavad kursuslased iseseisvalt läbi kõrgema tasandi juhised, tegevuskavad ja arengukavad ning valmistavad ette oma allüksust tutvustava esitluse. Kahe nädalavahetuse vahelisel ajal toimuva iseseisva töö käigus täiendavad kursuslased valminud allüksuse arengukava esimesed osad (SWOT-analüüs, huvigrupid, visioon, missioon) lähtuvalt oma allüksuse juhtivkoosseisu teistelt liikmetelt saadavast tagasisidest.

Lähiõppes toimub suur osa õppetööst paaristööna arvuteid kasutades, mille käigus allüksuse esindusisikud koostavad oma allüksusele inimressursi juhtimise arengukava. Arengukava koostamisel liigutakse etapihaaval huvigruppide defineerimisest ülesannete määratlemise ning valminud arengukava osade vastavuskontrollini. Kursuslased saavad nõu ja abi juhendajatelt töö igas etapis. Iga etapi lõpus vaa

Väljastatavad dokumendid Kooli tunnistus koos lisaga. 

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit