Teksti suurus:
A A A

Kooli sisekorrareeglid

 
 
 1. Üldine
  1. Sisekorrareeglite järgmine on kohustuslik kõikidele kooli territooriumil ja ruumidesviibijatele.
  2. Erandid reeglite täitmise osas kehtestab vajadusel kooli pealik kokkuleppel reeglite täitjatega.
  3. Kui kooli kursusi või üritusi viiakse läbi mujal kui kooli ruumides, kehtivad seal Kaitseliidu sisekorraeeskiri ja konkreetse objekti haldaja poolt kehtestatud reeglid
 2. Parkimine
  1. Sõidukid pargitakse majaesise parkla lipuväljaku poolsesse osasse.
  2. Juurdesõiduteed tuleb päästeautode ligipääsuks vabad hoida ning tuleohutuse tagamiseks maja seina äärde parkimist võimalusel vältida.
  3. Vajadusel korraldab kursuseülem või ürituse läbiviimise eest vastutav parkimise väljaspool kooli territooriumi, s.h. informeerib saabujaid parkimise korrast
 3. Hoonesse sisenemine ja väljumine
  1. Kursusele tulles peavad kõik saabujad (sh instruktorid) registreerima end valvuri juures, mis on vajalik hoones viibivate inimeste arvust ülevaate saamiseks
  2. Rohkem kui kaheks tunniks majast lahkudes ja seejärel taassaabudes, tuleb endast samuti valvurile teada anda.
  3. Ajavahemikus 00.00–06.00 maja välisustest liikumist ei toimu.
 4. Tuleohutusnõuete järgimine
  1. Koolis ajutiselt viibivatele inimestele kehtib Külastaja tuleohutusmeelespea, millega tutvumine on kõigile külalistele sh kursuslastele ja instruktoritele kohustuslik.
  2. Meelespea asub I ja III korruse infostendil ning majutusruumide infomappides.
  3. Külalise kutsuja vastutab külalis(t)e käitumise eest.
  4. Kooli tuleohutus- ja evakueerimisjuhendiga saab tutvuda valvuri ruumis.
 5. Majutusruumide kasutamine
  1. Majutusruumide võtmed (üks võti toa kohta) on ukse ees. Soovi korral võib ukse lukustada, kuid majast lahkudes tuleb võti jätta ukse ette. Võtmete majast välja viimine on keelatud.
  2. Majutusplaan asub esimese ja kolmanda korruse stendil. Ruumide vahetamine võib toimuda kursuseülema loal.
  3. Voodipesu on tubades vastavalt majutusplaanis märgitud inimeste arvule. See tuleb kursuse viimasel päeval hiljemalt kell 14.00 kokku korjata ja sorteeritult III korruse stendi alla maha panna.
  4. Erandkorras (kui uus kursus algab samal päeval) tuleb kursuse ülema korraldusel tuba vabastada varem. Vabastatud tube pole lubatud kasutada (nt tualetis või duši all käimiseks).
  5. Majutuskorruse öövaikus algab kell 23.00 ja kestab vastavalt kursuse ajakavale.
 6. Puhtuse ja korra tagamine
  1. Kasutaja kohustub hoidma majutusruumides puhtust ja korda.
  2. Majutusruumide koristamine toimub iga kursuse järel.
  3. Majutuskorruse üldkoristus ja tubade prügikastide tühjendamine toimub tööpäevadel kell 08.00–12.00. Kui nädalasisesel kursusel tuba vajab põhjalikumat koristamist, tuleb toa võti koos vastava teatisega hiljemalt kell 09.00 ukselingi külge jätta.
  4. Igas majutusruumis on kasutamiseks väike hari ja kühvel, suuremad komplektid on I korrusel tagumise sissepääsu juures ja III korrusel ruumis 307.
  5. Isiklikud asjad paigutatakse kappidesse. Isiklike asjade eest vastutab iga külaline ise.
 7. Köögi kasutamine
  1. Köögis olevad nõud, pliit, külmkapp jm inventar on mõeldud kõigile kasutamiseks. Peale kasutamist tuleb köök korda jätta, nõud pesta ja kappi tagasi panna.
  2. Süüa-juua võib ainult köögis. Kursuse ülem korraldab kohvi tegemise ja kohvipauside ajad.
  3. Külmkapi kasutamisel tuleb kappi pandud toiduainetele ja jookidele kirjutada peale oma nimi.
  4. Koolist lahkudes tuleb kõik oma toiduained külmkapist kaasa võtta või ära visata.
 8. Toitlustamine
  1. Kooli kursuslaste toitlustamine toimub tunniplaanis määratud aegadel ja kohtades.
  2. Nädala sees toimuvatel kursustel tuleb Alu sööklasse lõunasöögile minnes kaasa võtta toidutalong.
  3. Kui kursuslane või instruktor ei saa mingil põhjusel sööma minna (nt lahkub kursuselt varem, käib vahepeal ära), siis tuleb sellest esimesel võimalusel teatada kursuse ülemale.
  4. Klassiruumi võib kaasa võtta ja seal tarbida külmi ja kuumi jooke suletavates anumates (pudelid, termoskruusid jms)
 9. Õppevahendite tellimine ja kasutamine
  1. Õppevahendite tellimise korda kursusel tutvustab kursuse ülem kursuse alguses.
  2. Õppevahendeid, sh topograafilisi kaarte väljastab ainult kursuse ülem või tema poolt määratud isik.
  3. Õppevahendeid kasutatakse heaperemehelikult, puudustest teavitatakse kursuse ülemat.
 10. Arvutiklassi kasutamine
  1. II korruse raamatukogus olevaid arvuteid kasutatakse õppetööks või sellega otseselt seotud tegevusteks.
  2. Keelatud on:
   1. arvutimängude mängimine;
   2. kasutajale mittekuuluvate failide sisu muutmine;
   3. andmekandja arvuti küljes hoidmine kauem kui see on vajalik dokumendi printimiseks;
   4. programmide lisamine, kustutamine jms.
 11. Mööbli kasutamine
  1. Klassiruumide mööbli otstarbeka paigutuse eest vastutab kursuse ülem. Kursuse lõpus tuleb klassiruumid korrastada vastavalt kursuse ülema juhistele.
  2. Ajutiselt teistesse ruumidesse viidud lauad-toolid-tahvlid tuleb tagasi tuua.
  3. Keelatud on mööbli paigutamine uste ette ja ruumidesse nii, et see takistab liikumist erinevate ruumide vahel.
  4. Kui õppetöö vajadusest tulenevalt on vaja uksi sulgeda, tuleb need varustada vastavate siltidega
 12. Raamatukogu kasutamine
  1. Raamatukogu lahtistel riiulitel olevaid raamatuid saab lugeda raamatukogus kohapeal.
  2. Raamatu raamatukogust väljaviimisel ja tagastamisel tuleb see vastavale väljastamislehe ise kirja panna.
  3. Sõjaväelise juhtimise õppekirjandust väljastabkursuse ülem.
  4. Õppekirjandus tuleb tagastada kursuse ülemale kokkulepitud ajal.
  5. Raamatu rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama raamatuga või hüvitada raamatu väärtus vastavalt esitatud arvele. Väärtuse määramise aluseks võetakse turuhind.
 13. Jõusaali kasutamine
  1. Jõusaalis tuleb pidada puhtust ja korda ning lahkudes tuleb kaasa võtta kõik enda asjad ning pesuruumi ventilatsioon tööle jätta.
  2. Tehniliste probleemide korral jõusaalis tuleb informeerida kooli haldusspetsialisti.
 14. Sauna kasutamine
  1. Sauna kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kursuse ülemaga.
  2. Sauna kasutajad tagavad ruumide pärastise heakorra sh tühjad prügikastid.
  3. Klaas- ja plasttaarat kogutakse köögis, selleks määratud kohas ja jaotusel.
  4. Määratud koha puudumisel organiseerib igaüks oma taara ise ära. Võimalus on kasutada õuel seisvat prügikonteinerit.
 15. Suitsetamine ja alkoholi tarvitamine
  1. Siseruumides suitsetamine on keelatud.
  2. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas.
  3. Kellaajavahemikus 00.00–06.00 ei ole võimalik suitsetamas käia.
  4. Alkoholi tarvitamine on keelatud.
 16. Vara kahjustamine või kahjustumine
  1. Ruumide või inventari kahjustamisest või kahjustumisest tuleb teavitada kursuse ülemat.
 17. Kursuse ülema pädevus
  1. Kursuse ülema õigus ja kohustus on kehtestada täpsemad nõuded:
   1. käitumisreeglitele tunnis ja õppetöövälisel ajal;
   2. territooriumil liikumisele, sh sisenemisele ja väljumisele;
   3. riietusele kursusel ja õppetööst vabal ajal;
   4. puudumisest ja hilinemisest teavitamisele;
   5. teistele kursuse sisekorda puudutavatele küsimustele.
  2. Kursuse ülema poolt kehtestatavad nõuded ei tohi minna vastuollu kooli põhimääruse jasisekorra üldnõuetega.
 18. Vastutus
  1. Kooli sisekorra reeglite rikkumise puhul võib kooli pealik kursuslase kooli põhimääruse § 23 p 4 alusel kursuselt välja arvata
  2. Kui kooli territooriumil ja/või kursusel paneb mõne teise Kaitseliidu struktuuriüksuse liige toime distsiplinaarsüüteo, menetletakse seda kooli põhimääruse§ 29 p 3 alusel nende alalises struktuuriüksuses.
  3. Koolis Kaitseliidule varalise kahju tekitamise puhul vastutab kahju tekitaja KL seaduse § 53 sätestatud korras.
 19. Muud küsimused
  1. Kõik muud, antud dokumendiga mitte reguleeritud küsimused, lahendatakse jooksvalt seotud osapoolte vahel läbirääkimiste teel lähtudes konkreetse teemaga seotud üldregulatsioonidest ja tervest mõistusest.
Erik Reinhold
Kaitseliidu Kooli pealik