Teksti suurus:
A A A

Koolitaja algõppe kursus

Sihtgrupp
Kaitseliidus väljaõpet läbi viivad liikmed, töötajad ja tegevväelased.

Eesmärk
Kursuse läbiviimisega luuakse eeldused koolitajate teadmiste ja oskuste kujunemiseks, et õppetundide läbiviimise kaudu juhendada täiskasvanute õppimist. Kursuse tulemusel võimendatakse organisatsioonisisest suutlikkust viia läbi mitmekesisemat ja ajakohasemat väljaõpet, suurendades koolitajate arvu, kes oma hoiakutega loovad õppimist soodustava keskkonna.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus ette valmistada ja läbi viia metoodiliselt läbimõeldud, kaasavaid ning tulemuslikke õppetunde.

Õpiväljundid
Kursuse lõppedes kursuslane:
• Analüüsib probleemist lähtuvalt õpivajaduse ja sõnastab õpieesmärgi;
• kavandab ja viib läbi probleemipõhiseid õppetunde, mis on kooskõlas õpieesmärgi, kasutatava aja ja sihtgrupiga;
• lähtub õppetunni kavandamisel ja läbiviimisel probleemipõhisusest, õpetamise põhimõtetest ning eesmärgist;
• kasutab õppetunni läbiviimisel otstarbekaid õppemeetodeid;
• koostab sisuka ja kasutatava koolituskaardi;
• järgib standardtunni struktuuri;
• hindab tunni eesmärgi saavutamist;
• reflekteerib iseennast;
• annab väärtuslikku tagasisidet.
 
Sisu ja maht
Teemad Iseseisev õpe (digiõpe) Kontaktõpe
Probleemipõhisus ja õpetamise põhimõtted  2 1
Õppetunni eesmärk  1 1
Õppetunni struktuur 1 1
Õppemeetodid 1 4
Õppetundide kavandamine 8 12
Õpitulemuste hindamine 1 1
Väärtuslik tagasiside - 1
Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 25
Teemad kokku:  14 46
Kursuse kogumaht:  60 akadeemilist tundi

Läbiviimine
Kursus koosneb iseseisvast tööst ja kontaktõppest.
Iseseisva töö käigus õpivad kursuslased täiskasvanute õpetamise metoodikat ja valmistavad ette tunnid, mille kursusel läbi viivad (elektroonilises keskkonnas).
Kontaktõppes on iga kursuslane kahes rollis – õppur ja koolitaja. Kursuse teooriatunnid käsitlevad koolitaja algteadmisi. Kursuse teooriaosa varieerub sõltuvalt konkreetsete õppurite teadmistest ja oskustest.

Rohkem infot kursuse kohta leiab õppekavast
Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit.

Kursuse sisuga seonduv teave: Alar Olup, telefon 717 93 65, e-post alar.olup kaitseliit.ee