Teksti suurus:
A A A

Laskeinstruktorikursus 1

Üldeesmärk
Kursuse üldeesmärgiks on kõrgekvaliteediliste laskeinstruktorite väljaõpetamise kaudu osaleda Kaitseliidule pandud sõjaliste ülesannete täitmiseks eelduste loomisel.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema laskeinstruktorina õppelaskmiste läbiviimisel ühest relva liigist (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jao suurusele üksusele ning olla tulepositsiooni kontrollijaks lahinglaskmiste läbiviimisel (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jao suurusele üksusele.

Sisu ja maht
Ainekava Statsionaarõpe Kaugõpe Õppepraktika
1. Õppelaskmiste planeerimine 6 tundi 7 tundi -
2. Ohutushoid õppelaskmiste planeerimisel ja läbiviimisel 12 tundi 7 tundi -
3. Laskeasjandus, laskeväljaõpe ja OE relvade käsitsemisel 16 tundi 10 tundi -
Lõpuharjutus 12 tundi - -
Kokku: 46 tundi 24 tundi 48 tundi
Kursuse kogumaht: 116 akadeemilist tundi


Kursuslasele esitatavad nõuded/ eelduskursused:

Kursuslane peab olema:
  • vanusevahemikus 21 – 55 eluaastat
  • vähemalt keskharidusega
  • läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes
  • Kaitseliidu tegevliige
  • määratud kompaniipealiku, rühmapealiku, rühmavanema, jaopealiku või maleva väljaõppeinstruktori või relvuri ametikohale
  • sooritanud ohutustehnika eksami (OE 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1) vähemalt hindele rahuldav
  • läbinud esmaabi kursuse (min mahus 16 tundi)
  • läbinud instruktorikursuse/ -õppe
  • sooritanud relvaeksami (tabelrelvastuses olev kuni 20 mm käsitulirelv) vähemalt hindele rahuldav.

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast.
 
Kaugõpe viiakse läbi e-õppena. Kaugõpe on laskeinstruktori kursuse osa, mille tulemusena omandab ta laskeinstruktorina tegutsemiseks vajalikud teoreetilised teadmised ja mis on eelduseks statsionaarõppes toimuvale praktilisele õppetööle.
 
Statsionaarõpe viiakse läbi klassis ja lasketiirus. Klassitunnid viiakse soovitavalt läbi grupiõppena, kasutades õppijakeskseid meetodeid. Õpilastunnid viiakse läbi mikroõppena. Statsionaarõpe lõpetatakse lõpuharjutusega, mis on kursuse tulemuskontrolliks (lõppkontroll).
Statsionaarõppe nõutud tulemustega lõpetamise järel suunatakse kursuslane õppepraktikale.
 
Laskeinstruktori õppepraktika on laskeinstruktori kursuse osa, mille põhjal antakse hinnang kursuslase teadmistele ja oskustele laskmisi nõuetekohaselt läbi viia. Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates. Õppepraktika läbiviimist koordineerib Kaitseliidu Kooli Laskeinstruktori kursuse I etapi õppekava juht. Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib „Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapi õppepraktika juhend“.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit