Teksti suurus:
A A A

Laskeinstruktorikursus 2

Üldeesmärk
Kursuse üldeesmärgiks on suurendada laskeinstruktorite arvu kelle tegevuse tulemusena paranevad üksuste taktikalised oskused lahingsituatsioonis.

Taotletav pädevus
Kursuse tulemusena on laskeinstruktor suuteline iseseisvalt läbi viima taktikalisi laskmisi, lahinglaskmisi ja käsigranaadi viskeharjutusi kuni jalaväejao suurusele üksusele vastavalt „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjas“ kehtestatud nõuetele ning tema tegevus laskeinstruktorina aitab kaasa üksuse taktikaliste oskuste ja laskeoskuste paranemisele.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Statsionaarõpe
1. Ohutushoid laske- ja/või viskeharjutuse planeerimisel ja läbiviimisel 6 7
2. Laske- ja/või viskeharjutuse planeerimine ja ettevalmistamine 7 12
3. Laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimine - 12
Ained kokku: 13 31
Õppepraktika: 48
Kursuse kogumaht: 92 akadeemilist tundi


Õppekavale asumise nõuded
 
Ametikoht:
 
Kompaniipealik, rühmapealik, rühmavanem või maleva väljaõppeinstruktor või relvur
Formaalharidus:
 
Vähemalt keskharidus
Eelduskursused: Läbinud vähemalt reservvanemallohvitseri või vanemallohvitseri koolituse.
Läbinud LIK I etapi või muu vastava taseme laskmiste läbiviimise õigust andva kursuse/väljaõppe ja omab laskmiste läbiviimise õigust.
Läbinud relvaõppe järgmiste jalaväejao relvastuses olevate käsitulirelvade osas: püstol, automaat, täpsuspüss, püstolkuulipilduja, kuulipilduja, tankitõrje granaadiheitja ning tunneb lahingkäsigranaate ja püssgranaate ning on sooritanud vähemalt püstoli ja automaadi laskeoskustesti
Läbinud kuulipilduri ja tankitõrje granaadiheituri eriala kursused.
Oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.
Hoiakud:
 
Positiivse ellusuhtumisega.
Isiksus: Kohanemis- ja koostöövõimeline ning hea suhtleja.
Vanusevahemikus 21 - 55 a.
Tervislik seisund vastab KL seaduses sätestatud KL tegevliikme tervislikule seisundile esitatavate nõuetele. Füüsiline seisund peab võimaldama töötada kõrgendatud riski ja raske füüsilise koormuse tingimustes.
Võimeline andma korrektseid käsklusi ja käske.
Võimeline juhtima meeskonnatööd.
Loova mõtlemisega ja omab eneseanalüüsi võimet.
Kõrge pingetaluvusega ja kiire otsustusvõimega.
 
Läbiviimise põhimõtted


Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast.
Kaugõpe viiakse läbi e-õppena. Kaugõpe on laskeinstruktori kursuse osa, mille tulemusena kursuslane omandab, täiendab ja värskendab laskeinstruktorina tegutsemiseks vajalikke teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks statsionaarõppes toimuvale praktilisele õppetööle.

Statsionaarõpe viiakse läbi õppeklassis ja väljaõpperajatisel. Klassitunnid viiakse soovitavalt läbi grupiõppena, kasutades õppijakeskseid meetodeid. Statsionaarõpe lõpetatakse lõpuharjutusega, mis on kursuse tulemuskontrolliks (lõppkontroll). Statsionaarõppe nõutud tulemustega lõpetamise järel suunatakse kursuslane õppepraktikale.

Laskeinstruktori õppepraktika on laskeinstruktori kursuse osa, mille põhjal antakse hinnang kursuslase teadmistele ja oskustele laske- ja/või viskeharjutusi nõuetekohaselt läbi viia. Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates. Õppepraktika läbiviimist koordineerib Kaitseliidu Kooli Laskeinstruktori kursuse II etapi kursusekava juht.
Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapi õppepraktika juhend.
Kursus viiakse läbi korraga 8 kuni 12 osalejale.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit