Teksti suurus:
A A A

Nooremallohvitseri kursus (jaoülem)

Sihtgrupp
Meeskonna- või jaopealiku/ülema ametikohale planeeritud Kaitseliidu tegevliige.

Eesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul esmatasandi sõjaväelise juhtimisalase ettevalmistusega meeskonna- ja jaopealikud/ülemad, kes täidavad ülesandeid organisatsioonis rahuajal, kriisisituatsioonis ja sõjaajal.

Taotletav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline täitma jaopealiku/ülema ülesandeid.

Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht Meeskonna- või jaopealiku/ülema ametikohale planeeritud Kaitseliidu tegevliige
Formaalharidus  Vähemalt keskharidus
Eelduskursused SBK, SOKkl
Lisaeeldused Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolekuga meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks

Sisu ja maht
KURSUSE MOODULID MOODULI MAHT
Moodul 1. NABKkl (Nooremallohvitseri baaskursus) 171
Moodul 2. NAEKkl (Nooremallohvitseri erialakursus) 266
Kursuse kogumaht        437 akadeemilist tundi

Läbiviimine
Kursus viiakse läbi lähiõppes ja iseseisva koduse tööna. Kursus koosneb kahest moodulist, millest esimene on teisele eelduseks. Õpe viiakse läbi klassiruumis ja maastikul. Kursusel osalejate soovituslikuks arvuks on maksimaalselt 30 ja minimaalselt 16. Õppetöö viiakse läbi reeglina nädalavahetustel. 

Hindamine
Hindamine on kursuse ajal kujundav ning kursuse lõpetamisel mitteeristav, mis moodustub kogu õppeajal saadud hinnetest ja hinnangutest. Iga õppeaine plokk lõpeb kas kirjaliku testi või harjutusega. Hindamine ja soorituste võlgnevuste/negatiivsete soorituste likvideerimise kord sätestatakse ainekavas.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Omandatav kvalifikatsioon
Õppekava täies mahus läbimine vastab allohvitserohvitser I astmele (AO I) Eesti Kaitseväes.

Antav auaste
Kursuse läbimine on eelduseks nooremseersandi auastmele esitamiseks.

Rohkem infot õppekavas ja kursuste kalendris.