Teksti suurus:
A A A

Objektikaitsejuhi kursus

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on sisekaitserühma juhtkonna täiendkoolituse kaudu tagada Kaitseliidule pandud sõja- ja rahuaja ülesannete efektiivsem täitmine

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus juhtida sisekaitse rühma objektide kaitsel erinevates  kriisisituatsioonides vastavalt kõrgema ülema tahtele ja käskudele.
 
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Üldõppeained - 9
2. Põhiõppeaineid - 29
3. Eksam - 2
Ained kokku: -  
Kursuse kogumaht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavale asumise nõuded
 
Ametikoht: sisekaitserühma juhtkond
Formaalharidus: õppekavas määramata
Eelduskursused: rühmaülema või vanemallohvitseri baastase
Hoiakud: õppekavas määramata

Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi  viiakse läbi statsionaarõppena õppeklassis ja väljaõpperajatisel. Klassitunnid viiakse läbi grupiõppena võimalusel kasutades situatsiooniõppe meetodit.
Kursus on 3/4 osas praktiline ja  1/4osas  teoorial põhinev.
Kursuse läbinuks loetakse kursuslane, kes on osalenud 90% loengutest ja harjutustest, saanud lõpuharjutusel hinnangulehele vähemalt 51% punktidest ning sooritanud vähemalt hindele „rahuldav“ kirjaliku testi.
Kursuslasele väljastatakse varustus oma maleva poolt (Lisa 1)

Läbiviija
Kaitseliidu Kool