Teksti suurus:
A A A

Reservohvitseri kursus (kompaniiülem)

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise eesmärgiks luua võimalused kursuslastele omandamaks teadmised ja oskused jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks erinevates lahinguliikides ning kaasnevates tegevustes.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema kompaniiülemana põhilahinguliikides ja kaasnevates tegevustes maakaitse pataljoni koosseisus.

Õpiväljundid
Õppekava läbinud kursuslane:
- täidab kompaniiülema positsiooni lähtudes kompaniiülema ülesannetest ning rollist sõjaaja tingimustest;
- kavandab oma kompanii tegevusi lähtudes pataljoniülema käskudest, plaanidest, skeemidest või kavatsusest läbi kompaniiülema lahinguplaneerimistoimingute;
- käsib käsugrupile ülesanded viiepunktikäsu formaadis, visualiseerides elemente maastikumudelil, skitsil, kiledel jmt;
- lahingutegevuse planeerimisel arvestab oma üksuse tule ja manöövervõimet, lahingutoetuse ja – teeninduse elementidega (laskemoona, pioneerivahendite ja toidu tagamine, haavatute evakuatsioon, pioneerid, kaudtuli, tankitõrje) ning vastase motolaskurpataljoni lahinguvõimet ja tegevusvariante oma vastutus- ja huvialas;
- juhib lahingukompaniid:
    * jalgsi- ja motoriseeritud rännakul, sattumisel tulekontakti või mineeritud alale;
    * paiknemisel;
    * kaitsesse rühmitumisel;
    * rünnakul;
    * hoonestatud alal.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Lahingutegevuse juhtimise alused (Maakaitsepiirkonna ja sinna kuuluva SA allüksuste  põhivõimed ja funktsioonikirjeldused (allüksuste iseloomustus). Lahingkompanii lahingutegevuse alused (nõuded, lahingufunktsioonid, juhtimine, tugevdamine ja toetamine). Taktikaline vastane. Lahingutegevuse alused, struktuurid (pat, rood, rühm). Toetused kõrgemalt üksuselt. Kõrgema üksuse lahinguteenindustoetus. Lahinguteenindustoetus lahingkompaniis. Lahingkompanii lahingutoetus (pioneer, kaudtuli, õhutõrje, tankitõrje). Lahingkompanii lahingutegevuse planeerimise toimingud, raamistik (LPT). 15 61
2. Lahingutegevuse juhtimine (Lahingutegevuse juhtimine ja integreeritud lõpuharjutus (MAPEX, CAX). Lahingkompanii tegevused hoonestatud alal (objekti kaitse, linnalahing koos LPT harjutusega). Lahingkompanii kaasnevad tegevused. Lahingkompanii pealetungivad tegevused (koos LPT harjutusega). Lahingkompanii kaitsvad tegevused (koos LPT harjutusega).) 15 126
Integreeritud lõpuharjutus - 112
Ained kokku: 30 299
Kursuse kogumaht: 342 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht vastavalt määratletud sihtgrupile
Formaalharidus keskharidus (sh omandamisel)
Kursusel osalemise eeltingimus ROKkl (R) õppekava või muu samad õpiväljundid andnud kursuse läbimine
Hoiakud motiveeritud, aktiivne, lojaalne ja aus

Läbiviimise tingimused
Klass peab mahutama 15 kursuslast, grupitööde jaoks peab olema 2 väiksemat ruumi, tagatud toitlustus- ja ööbimisvõimalus ning taktikaliste harjutuste läbiviimiseks sobilik maastik. Klassiruumis peab olema tahvel ja videoprojektor. Kursuslase individuaalvarustuse, vajaliku õppevara ning vajadusel arvuti kasutamise võimaluse (kodutööde tegemiseks) tagab kodumalev.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga. 

Täpsem info õppekavas ja kursuste kalendris.