Teksti suurus:
A A A

Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem)

Sihtgrupp
Jalaväerühma rühmavanema ametikohale planeeritud kaitseliidu tegevliikmed.

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on luua kaitseliitlastele tingimused pädevuste omandamiseks, täitmaks jalaväerühma  rühmavanema ülesandeid kriisisituatsioonis, reservteenistuses või sõjaajal toetamaks seeläbi organisatsioonile pandud maakaitse ülesande täitmist.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline täitma erinevates lahinguliikides ning nendega kaasnevates tegevustes jalaväerühma vanema ülesandeid ja haldama jalaväerühma.

Õpiväljundid
Õppekava läbinud kursuslane:
- Kasutab inimesekeskseid juhtimistegevusi;
- täidab rühmavanema positsiooni lähtudes rühmavanema ülesannetest ning rollist sõja- ja rahuaja tingimustes;
- kavandab rühma tagalaalaseid tegevusi lähtudes kompaniiülema käsu lahinguteeninduse alapunktist ning rühmaülema kavatsusest, manööverskeemist ning juhistest;
- käsib rühmale lahinguteeninduse;
- käsib rühmale ülesanded viiepunktikäsu formaadis, kasutades maastikumudelit ning orientiire;
- kaasnevate tegevuste planeerimisel arvestab oma üksuse tulevõimet, lahingutoetuse ja – teeninduse elementidega (laskemoona tagamine, haavatute evakuatsioon, pioneerid, kaudtuli, tankitõrje) ning vastase motolaskurroodu lahinguvõimet ja tegevusvariante oma vastutus- ja huvialas;
- juhib rühma:
* ettevalmistavaid tegevustel;
* jalgsi- ja motoriseeritud rännakul, sattumisel tulekontakti või mineeritud alale;
* paiknemisel;
- juhib rühma lahinguteenindust:
* kaitsesse rühmitumisel;
* rünnakul;
* hoonestatud alal;
- kavandab ja viib läbi jaodrillide õpet. 

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Juhtimine praktikas 2 - 30
2. Jalaväerühma lahingutegevuse alused 19 124
3. Jalaväerühma lahinguteeninduse ja -toetuse planeerimine ja juhtimine 8
87
4. Integreeritud lõpuharjutus „KOTKALEND“ - 86
5. Instruktoriõpe 2 Drill - 21
Ained kokku: 27 348
Kursuse kogumaht: 375 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht  vastavalt määratletud sihtgrupile
Formaalharidus  keskharidus (sh omandamisel)
Eelduskursused  Läbitud täismahus NAKkl õppekava;
 Kaitseliidus jao/grupi 2-aastane juhtimiskogemus
Hoiakud  motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivne ellusuhtumine,  valmisolek meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks

Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi kaug- ja lähiõppena.

Kursusel osalejate arvuks on 10-24 inimest.

Täpsem info õppekavas ja kursuste kalendris.