Teksti suurus:
A A A

Sõjapidamine talvetingimustes (täienduskursus allüksuste ülematele)

Kestvus: 20.01.2023 - 05.02.2023

Täienduskursus allüksuste ülematele „Sõjapidamine talve tingimustes“ viiakse läbi järgmistel ajavahemikel:
20.-22.01.2023 (I etapp)
03.-05.02.2023 (II etapp)
Kursuse lõpetamiseks on vaja läbida iseseisev õpe ning osaleda mõlemal väljaõppe etapil.

Sihtgrupp
KL tegevliikmed, KL tegevväelased, kes on järgmistel ametikohtadel (prioriteetsuse järjekorras):
1) instruktor;
2) rühmaülem;
3) rühmavanem;
4) jaoülem.

Üldeesmärk
Kursuslane on omandanud vajaliku, et viia malevas läbi analoogset täiendõpet. Samuti on ta võimeline juhtima, juhendama ja kontrollima oma alluvaid sõjapidamise talviste erisuste osas tagades sellega allüksuse võitlusvõime.

Taotletav pädevus
Kursuslasel on teadmised ja oskused täitmaks ja õpetamaks Eesti talvetingimustes erinevaid taktikalisi ja toetavaid ülesandeid kuni rühma suurusele allüksusele.

Õpiväljundid
Kursuse lõpuks kursuslane: 
a) kasutab soojuse hoidmiseks ja lahinguvõime säilitamiseks KV individuaalvarustust;
b) teab ja tunneb ära külmast ja niiskusest tekkivad tervisekahjustused ning säilitab enda tervislikku seisundit;
c) suusatab ja kasutab patrullkelku;
d) juhib allüksust arvestades talvise taktika eripära;
e) rajab erinevaid talviseid majutusi.

Sisu ja maht
Riietumine, varustuse ettevalmistamine ja  kasutamine talve tingimustes 
Tervise hoidmine talve tingimustes
Rännak talve tingimustes
Majutuse rajamine talve tingimustes
Taktika eripärad talve tingimustes 
Talvelaager

Kursuse kogumaht: 65 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse kuni 16 kursuslast. Kursuse iseseisva õppe juhised edastatakse kursuslastele eraldi. Kursuslased saabuvad õppekohta Kaitseliidust väljastatud individuaalvarustusega ja eelnevalt ettevalmistatud suusakomplektiga. Kursusel kasutatakse ainult KV individuaalvarustust, välisriikide varustuselemendid on keelatud. Kursuslasel peab olema kaasas kaks paari KV nahksaapaid, millest üks paar on  2 numbrit suurem. 

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse  kursuse lõpetamist tõendav tunnistus koos selle juurde kuuluva õpiväljundeid kirjeldava tunnistuse lisaga.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalharidus  - vähemalt keskharidus
Eelduskursused -  vähemalt nooremallohvitseri kursus
Oskused  - suusatamisoskus vähemalt baastasemel
Hoiakud - motiveeritud õppima, kohusetundlikkus, põhjalikkus, valmisolek iseseisvaks õppeks ning juhtima meeskonda või jagu.

Kursusega seonduv teave instruktor-koolitaja Renell KAELEP'ilt kontakt: renell.kaelepkaitseliit.ee.