Teksti suurus:
A A A

Sõjaväelise juhtimise baaskursuste praktikajuhend

KAITSELIIDU KOOLI SÕJAVÄELISE JUHTIMISE ÕPPESUUNA TASEMEKURSUSTE TEENISTUSPRAKTIKA JUHEND
 
 1. Käesolev juhend reguleerib Kaitseliidu Kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna tasemekursuse lõpetanu (edaspidi praktikant) teenistuspraktika (edaspidi praktika) läbiviimist Kaitseliidu malevates.
 2. Praktikant määratakse praktika ajaks Kaitseliidu malevates vastavale ametikohale.
 3. Praktika viiakse läbi ühe aasta jooksul peale tasemekursuse lõpetamist arvestusega, et praktikant-jaoülem, -rühmavanem ja -rühmaülem osalevad kahel ning praktikant-kompaniiülem ühel maleva väljaõppeüritusel (õppus, harjutus).
 4. Praktika viiakse läbi vastavalt Kaitseliidus ja kaitseväes kehtivatele seadustele, määrustele ning käesolevale praktika juhendile.
 • tasemekursusel omandatud teadmiste, oskuste ja vilumuste arendamine ning kinnistamine vastava suurusega allüksuse lahingulise juhtimise kaudu;
 • lõpliku hinnangu andmine praktikandile tema valmisoleku kohta tegutsemaks vastava suurusega allüksuse lahingulise juhina.
 • juhtimiskogemuse saamine vastava suurusega allüksuse lahingulise juhina;
 • isikuomaduste arendamine;
 • tagasiside saamine vastava tasemekursuse kohta.
 • Saavutatav pädevus
  1. Praktikant on võimeline pärast praktikat tegutsema vastava suurusega allüksuse lahingulise juhina.
 • planeerida vastava suurusega allüksuse lahingulist tegevust erinevates lahinguliikides;
 • juhtida vastava suurusega allüksuse lahingulist tegevust erinevates lahinguliikides.
 • Läbiviimise põhimõtted
  1. Praktika läbiviimise ja korraldamise eest vastutab maleva väljaõppeülem või tema ülesandeid täitev isik, lähtudes antud juhendist.
  2. Malevapealikul tuleb praktikandile määrata maleva poolne kogenud juhendaja, kelle tagasiside ja nõuanded on õpieesmärkide saavutamiseks kriitilise tähtsusega.
  3. Praktika juhendaja tuleb kaasata maleva väljaõppeürituste planeerimise protsessi, et tagada praktikandile võimalus püstitatud õpieesmärkide täitmiseks.
  4. Praktikant, kes läbib jaoülema, rühmavanema või rühmaülema praktikat, peab osalema vähemalt kahel erinevat lahinguliiki ja minimaalselt ühte toetavat tegevust käsitleval maleva väljaõppeüritusel.
  5. Praktikant, kes läbib kompaniiülema praktikat, peab osalema vähemalt ühel maleva väljaõppeüritusel, kus käsitletakse ühte lahinguliiki ning minimaalselt ühte toetavat tegevust.
   Lahinguliikidena mõistetakse kaitse-, viivituslahingut ja pealetungi.
   Toetava tegevusena mõistetakse rännakut (jalgsi või motoriseeritult) ja paiknemist.
 • Kontroll ja hindamine
  1. Praktika juhendaja annab nõu ja kontrollib praktikandi teadmiste ja oskuste praktilist kasutamist vastava suurusega allüksuse lahingutegevuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
  2. Kontrolli tulemused fikseeritakse juhendaja poolt taktikalise väliharjutuse hinnangulehel. Hindamise kriteeriumid on kirjas hinnangulehtedel.
  3. Praktika loetakse sooritatuks, kui praktikant on osalenud määratud rollis (vt punkti läbiviimise põhimõtted) maleva väljaõppeüritustel ning tema sooritusi on hinnatud positiivselt (Lisa 1). Vastasel korral kutsutakse kokku maleva juhtkonna koosolek (staabiülem, väljaõppeülem, praktikandi vahetu ja otsene ülem), kus osaleb ka praktikandi juhendaja, mis otsustab edasise tegevuse.
  4. Vajadusel määratakse praktikandile lisaaeg praktika sooritamiseks. Lisaaja maksimaalseks pikkuseks on kuus kuud.
 • Koostöö Kaitseliidu Kooliga
  1. Kaitseliidu Kool soovib saada pidevat tagasisidet praktikandi soorituste kohta. Tagasiside on aluseks funktsioonikirjelduste, tasemekursuste väljaõppekavade, hinnangulehtede ja käesoleva juhendi kaasajastamiseks, reaalsete vajadustega kooskõlla viimiseks ning võimalike puuduste likvideerimiseks.
  2. Tagasiside vormiks on hinnangulehtede, väljaõppeürituse ettekannete jne koopiate saatmine Kaitseliidu Koolis vastavat tasemekursust läbi viinud kursuse ülemale.
  3. Lisaks mainitud tagasiside vormidele osalevad Kaitseliidu Kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktorid vastavalt võimalusele praktikandi hindamisel ja kontrollimisel. Selleks tuleb kursuse ülemale edastada informatsioon malevas läbiviidavate väljaõppeürituste toimumise aegade, kohtade ja teemade kohta, milledest võtab osa praktikant.
    
 • Väljastatavad dokumendid
  1. Praktikandile, kes on läbinud praktika nõutud kvaliteedis, väljastatakse teenistuspraktika tunnistus praktika läbimise kohta. Tunnistuse väljastab Kaitseliidu malev, kus praktikant läbis praktika (Lisa 2).
  2. Pärast praktika nõuetekohast läbimist, võib malev teha esildise praktika läbinu auastmes ülendamiseks.
 • Teenistuspraktika juhendi lisad
  1. Hinnangulehed toetava tegevuse ning lahinguliikide kaupa erineva tasemega ülemate hindamiseks on vastavate väljaõppekavade lisades (nt praktikant-rühmaülema hinnangulehed sisalduvad „Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem)“ väljaõppekavas jne).
  2. Antud juhend sisaldab ühtset kontrolli kava erineva juhtimistaseme ülemate (jaoülem, rühmavanem, rühmaülem ja kompanii ülem) hindamiseks (Lisa 1) ja praktikandi koondhinnangulehte.
    
    
   Lisa 1. Kontrolli kava
   Lisa 2. Tunnistuse näidisformaat
   Lisa 3. Praktikant-rühmaülema koondhinnangu leht
   Lisa 4. Praktikant-rühmavanema koondhinnangu leht