Teksti suurus:
A A A

Tulejuhi kursus (alustaja tase)

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega tõstetakse Kaitseliidu lahinguüksuste ülemate teadlikkust kaudtule funktsiooni juhtimise osas, luues sel viisil tingimused efektiivseks tulejõu integreerimiseks lahinguplaani ja sünkroniseerimiseks üksuse manööverskeemiga, läbi mille kasvab üksuse lahinguvõime. 

Taotletav pädevus         
Kursuslane saab isikliku kogemuse kaudu arusaama tulejuhi tööprotseduuridest ja juhtimise ning koostöö põhimõtetest. Seeläbi kursuslane mõistab oma rolli allüksuse ülemana kaudtule efektiivsel integreerimisel üksuse lahinguplaani ja sünkroniseerimisel üksuse manööverskeemiga, samas tagades kaudtulefunktsiooni jätkusuutlikkuse.

Sisu ja maht
Ained ja moodulid Iseseisev töö Lähiõpe
1. Tulejuhtimise alused 8 21
2. Jalaväe- ja tanktõrjerühma  tuletoetuse planeerimine ja juhtimine 8 21
Ained kokku: 16 42
Õppekava kogumaht: 58 akadeemilist tundi
   
 
Õppekavale asumise nõuded
 
Ametikoht: Manööver-, tankitõrje- või luureüksuse ülem
Formaalharidus: Soovitatavalt keskharidus
Eelduskursused: Vähemalt NAKkl või samaväärne kursus Kaitseväes
Hoiakud: Motiveeritud, aktiivne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolek meeskonnatööks.

Läbiviimise põhimõtted

Õppetöö viiakse läbi:
 • esitatud ainete järjekorras, kus iga eelmine on eelduseks järgmisele ainele.
 • 2-3 liikmelistes meeskondades, eesmärgiga harjutada tulejuhtimismeeskonna siseseid rolle, arendada väärtus- ning suhtluspädevust ja sotsiaalseid pädevusi;
 • rakendades aktiivsuse põhimõtet, kasutades selleks kaugõpet, induktiivset lähenemist ja meetodeid, mis sunnivad kursuslasi töötama õpematerjaliga, õppida enda kogemustest ja looma ise uusi teadmisi. Läbi aktiivsuse põhimõtte arendatakse kursuslaste ettevõtlikkus- jaõpipädevust, kasvatatakse iseseisvaid ja leidlikke tulejuhte;
 • tingimustes, mis on võimalikult reaalsed ja eesmärgipärased, lähtudes lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast. Reaalsete situatsioonide tekitamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
  • situatsiooniülesanded arvutipõhistes lahinguvälja simulaatorites;
  • integreeritud planeerimis- ja juhtimisharjutused maastikul;
 • kumuleeruvalt, liikudes lihtsamalt keerulisele, õppides esimesena protseduurilisi teadmisi ja oskusi, järgnevalt rühma taseme tuletoetuse planeerimist ja juhtimist ning lõpetades kollektiivsete koostööharjutuste ja lahingulaskmistega;
 • kasutades alternatiivseid ja võimalusel isetehtud õppevahendeid, eesmärgiga mitte siduda tulejuhi võimekus mingi kindla varustuselemendi olemasoluga ja arendada kursuslastes paindlikku ja leidlikku mõtlemist;
 • oluline on kursuslaste arusaamine, et kaudtuletoetus on toetav funktsioon ning üks meede mitmest manööverüksuse ülemale vastase mõjutamiseks. Seepärast peab nii tulejuhil kui ka üksuse ülemal hea ettekujutus kaudtule kasutamise piirangutest, mõjust vastasele ja võimalikust vastase vastumõjust, eesmärgiga siduda kaudtuletoetus teiste relvasüsteemidega ja tekitada ühtne, sünkroniseeritud tulesüsteem;
  Kursusel kasutatakse läbivalt sidepidamist ja kutsealast terminoloogiat. Sidepidamisvahendite käsitsemist, oskuskeele, sidepidamise ja tuletellimise püsitoimingute kasutamist hinnatakse kogu kursuse vältel.
  Lähiõpe toimub kahel nädalavahetusel, reede õhtust pühapäeva pealelõunani. Kursusel osalejate arvuks on 15 inimest.
  Hindamise eesmärk kursusel on toetada kursuslase edasiminekut ehk anda tagasisidet tema  arengu  kohta,  innustada  ja  suunata  kursuslast  sihikindlalt  õppima,  toetada  kursuslase  enesehinnangu kujunemist ning anda alus otsuse tegemiseks kursuse läbimise ja lõpetamise  kohta. 
Korraldaja
Kaitseliidu Kool