Teksti suurus:
A A A

SERE õpe Kaitseliidus

ÜLDINE
 
SERE - survival, evasion, resistance, escape: üleelamine, vältimine, vastupanu, põgenemine.

SERE kontseptsioon Kaitseliidus on kinnitatud kaitseliidu ülema   5. veebruar 2015 käskkirjaga  nr K-0.2-2.1/15/2889U. Kontseptsiooni terviktekst on asutusesiseseks kasutamiseks.

SERE õpe on tehnikate, protseduuride ja tegevuste kogum, mis tagab isikkoosseisule võime üle elada erinevates tingimustes ja keskkondades ning vältida vangistusse langemist. Selle ebaõnnestumisel osata vastu pidada vangistajate survele ja võimalusel põgeneda vangist ning jõuda omade juurde kas iseseisvalt või naasteoperatsiooni toel.

SERE õppe roll laiemalt ja üleelamisõppe roll kitsamalt on üldisemalt kogu Eesti ja seal hulgas Kaitseliidu sõjalise võime tõstmisel olulisel kohal, kui isikkoosseisu individuaalse ja kollektiivse lahinguvõime tõstmine tänases mittekonventsionaalse sõjapidamispraktika olukorras (ehk non-Article 5 operations). Üksuste eripärast lähtuvat SERE-väljaõpet läbi viies tagatakse üksustele valmidus toime tulla määratud ülesannetega, sõltumata sellest, kas probleemiks on hajutatud tegevus, isolatsioon, piiratud logistiline tugi, tegevus tundmatul vaenulikul maastikul, kõrgendatud vangistusrisk vms.  Eelkõige tuleb siinkohal silmas pidada Kaitseliidus ettevalmistatavate üksuste logistilise ja lahingutoetuslikku piiratud võimet ning planeeritud tegevuse hajutatust ja isoleeritust.
Kaitseliidul lasub ka kohustus osaleda kodanike turvalisuse suurendamisel, mis väljendub  läbi oma liikmeskonna päästeoperatsioonidel ja kriiside likvideerimisel osalemises. Siit tuleneb otsene vajadus üleelamisõppe kui SERE-õppe olulisima osise (SERE A-tase) läbiviimisel, vajadusel kogu liikmeskonda kaasavalt.

SERE õppe üldeesmärk on võitlejate või üksuste ressursi säästmine ja lahingutegevuse võimekuse säilitamine osalise või täieliku isolatsiooni tingimustes ning isikkoosseisu naastamisvõime loomine.

SERE õppe osaeesmärk üksuste kontekstis on, et Üksused ja nende üksikud liikmed säilitavad lühiajaliselt lahinguvõime piiratud logistilise toetuse juures isolatsiooni tingimustes. Vajadusel aitab loodav võime kaasa allüksuse naastamisele isolatsioonist.
Kaitseliidu operatsiooni planeerinud ja juhtinud vastav tasand on võimalusel valmis osalema orgaaniliste vahenditega naasteoperatsioonil oma allüksuste väljatõmbamiseks isolatsioonist, vastase lähialalt või kontrollimata maa-alalt.

SERE õppe osaeesmärk üksikisiku kontekstis on, et Kaitseliidu tegevliige juhib erinevates hädaolukordades enda ja temaga koosviibivate isikute baasvajaduste rahuldamist, vajadusel juhendab teisi hädasituatsioonis viibijaid ning osaleb tulemuslikult kriisisituatsioonides tekkinud olukordade lahendamisel.
SERE õppe sihtgrupi moodustab kogu Kaitseliidu liikmeskond, seal hulgas Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonid (viimased alates 12.a). Kitsamalt jaguneb sihtgrupp kaheks lähtuvalt eesmärgist; sõjaaja (SA) ja rahuaja (RA) eesmärkide põhised alagrupid.
 
TABEL 1                                                            SERE-õpe ja sihtgrupp
Sihtgrupp Alagrupp Jagunemine SERE-A SERE-B, SERE-C Juhtimistase
 
 
 
 
 
 
 
KL liikmed
 
 
 
 
 
 
 
SA koosseis Võitleja võimaldaja võimendaja SERE A-tase läbitakse enne määramist SA struktuuri või vahetult selle järel SERE allüksuse tase omandatakse lähtuvalt erialast PR omanda-takse lähtuvalt kavast
RA koosseis Tegevliige Soovitatavalt läbitakse SERE A-tase 3 aasta jooksul pärast org-ga liitumist Ei omanda Ei omanda
Noorliige Ei omanda Ei omanda

SERE-õppe mudel
Eesmärgis kirjeldatud võime loomisel on eeldus, et SERE-õppe baasõpe viiakse läbi kõikidele Katseliidu tegevliikmetele enne nende määramist SA ametikohtadele või vahetult päras seda. Nimetatud baasõpe võib olla sõduri baasoskuste omandamise üks komponente või eelneda sellele.
SERE-õppe raami kavandamisel lähtutakse astmelisest koolitusmudelist, kus õpe jaguneb raskusastmest ja eripärast lähtuvateks tasemeteks, mis omakorda jagunevad sammudeks. Põhjendatult on võimalik tasemeid läbi viia osaliselt, jättes vajadusel läbimata väljaõppeliselt põhjendamatud sammud. Seda markeeritakse tasemete ja sammude määratud tähistega.
 
TABEL 2                                                 SERE-õppe tasemed
Tase Samm Selgitus Eeldus Maht
SERE-A A0(S) ja A0(T) Toimetulek looduses (suvine ja talvine) KL tegevliige,
noorliige
2 nv-d
A1
 
Toimetulek purustatud taristuga asulas 1 nv
SERE-B B0 Ettevalmistus tegevuseks Eestile mitte omases keskkonnas (nt missioonipiirkond) SA koosseis, erialane vajadus, läbitud A tase 1 nv
B1 Toimetulek veekogudel ja väikesaartel
Toimetulek märgaladel (sood-rabad)
2 nv-d
SERE-C C Vältimise, vangistuse, vastupanu ja põgenemise õpe SA koosseis, erialane vajadus, läbitud A tase 2 nv-d
SERE-J J Naasteõpe (Personnel Recovery) SA juhtkond, läbitud A- ja C sammud 1 nv
 
SERE instruktorkoosseis
Ülaltoodud tulemuste saavutamiseks mõistliku ajakuluga koolitatakse esmase piiratud taseme, nö A-taseme üleelamisinstruktoreid, kes viivad oma malevates korraliselt läbi SERE A-taseme õpet ettenähtud sihtgruppidele. Selleks kasutatakse malevate vabatahtlikku koosseisu, kes täna on abikoolitaja staatuses või potentsiaalselt sobivad vastava väljaõppe läbiviimiseks. SERE A-taseme koolitajate ja instruktorite koolitamine toimub Kaitseliidu kooli egiidi all SERE koordinaatori kavandamisel ja juhtimisel vastavalt planeeritud mahus ning koolitusel osalemise eelduseks on praktilise juhtimise- ja esmase instruktoriõppe eelnev läbimine.
SERE B- ja C-taseme koolituste läbiviimiseks kasutatakse osaliselt täna olemasolevat ning samal ajal koolitatakse uusi instruktoreid juurde vajalikul määral Kaitseliidu kooli egiidi all SERE koordinaatori kavandamisel ja juhtimisel edukamate SERE A-taseme instruktorite valimi põhjal. Kõikide tasemete õpet viib läbi vajaliku taseme SERE-õppe instruktor vastavas malevas, kaasates selleks vajalikul määral täiendavat kvalifitseeritud (vastav tase) instruktorkoosseisu
 
TABEL 3                                               SERE-õppe instruktorite astmed
Aste Pädevus/õigused Eeldus Kohustus
Abi-koolitaja Osaleb abikoolitajana A-taseme kursuste läbiviimisel Eelnev üleelamisõppe A-taseme olemasolu ja kõrge motivatsioon Osaleda vähemalt ühe A0 kursuse läbiviimisel ühe aasta vältel
Koolitaja Viib koolitajana läbi A- taseme kursusi Eelnev A-taseme instruktoriõppe läbimine, soovitatav eelnev abikoolitaja kogemus Osaleda vähemalt kahe A- taseme kursuse läbiviimisel igal aastal
Instruktor Viib läbi kõigi tasemete kursusi, osaleb õppekavade revalveerimisel ja koostamisel, osaleb instruktorikursuse läbiviimisel Eelnev korrektne tegevus koolitajana, B- ja C- taseme instruktori-kursuse läbimine Osaleda vähemalt ühe A-, B või C-taseme kursuse läbiviimisel ühe aasta vältel
Vanem-instruktor Õigus läbi viia kõiki kursusi, juhtida õppekavade revalveerimist ja koostamist, juhtida instruktorikursuste läbiviimist Pikaajaline tegevus instruktorina, kõikide tasemete kursuste ja täiendkoolituste pädevuste omamine, valdkonna arendamine, uute instruktorite koolitamine Puudub