Teksti suurus:
A A A

Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) katsed

Kestvus: 05.12.2020

Katsete aeg ja koht: 05.12.2020. Kaitseliidu Kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
Katsed koosnevad neljast osast – initsiatiiviharjutusest, juhtimisharjutusest, planeerimisharjutusest ja  vestlusest.

Initsiatiiviharjutuse eesmärk on hinnata RVAKkl(RV) kandidaatide võimet lahendada keerulisi situatsioone ajasurve olukorras ning saada aru, kas ülesanne suudetakse viia lõpuni. Ühtlasi hinnatakse meeskonnatöö oskusi ning infoedastamis võimekust vaikse häälerežiimiga (verbaalne väljendamine on keelatud).

Juhtimisharjutuse eesmärk on tagada, et RVAKkl(RV) vastuvõetutel on piisavad rakendusoskused jao lahingutegevuse juhtimisel, et kursusel oleks võimalik keskenduda eelkõige rühmavanema kompetentside omandamisele. 
Harjutusel demonstreerib kandidaat oma rakendusoskusi jao juhtimisel kiirkaitsel ja rünnakukäsu koostamisel ning on valmis andma põhjendatud selgitusi oma otsuste ning tegevuste kohta. 
a. Otsustusharjutus jao rühmitamine kaitsesse rühmaülema käsu põhjal ja juhtimine tulekontaktis.
Kandidaadil on jagu, mille liikmeid etendavad (TEWT) puitmarkerid. Kandidaat saab „rühmaülemalt“ käsu kaitsepositsioonidele asumiseks. Peale käsu saamist teeb kandidaat jaoülema lahinguplaani ja viib „jaoliikmed“ positsioonidele nagu need oleksid reaalsed inimesed.
Hinnatakse: põhi-, vahetus - ja  varu positsioonide asetust seoses vastase tuleku suuna, hulga, relvastuse, lahingutehnika ja peamise käitumismudeliga tulekontaktis ning tegevusi haavatutega kaitsel. Lisaks veel tulekaarti, jaosisese  sidepidamise korraldust ja tule juhtimist ning otsustamist ja käsutamist situatsioonides (kontakt vastasega). 

Planeerimisharjutus
Jaoülema formaalse käsu koostamine rünnakuks. 
Kandidaat saab rühmaülema rünnakukäsu ja koostab sellele vastavalt formaalse jaoülema käsu.
Hinnatakse käsupunktide olemasolu, rühmaülema käsust arusaamist, ülesannete jaotamist jaoliikmetele, 
Jaoülema abi öise graafiku koostamine. 
Kandidaat saab ajaraamistiku koos x hulga sõduritega ning koostab sellele vastavalt formaalse öise graafiku.
Hinnatakse valve- ning puhkeaja mõistlikult võrdset jaotust sellisena, et kästud hulk sõdureid katavad ära ettenähtud tegevused määratud aja jooksul,
Küsimuste ja ülesannete koostamisel on kasutatud järgnevat õppevara:
a. Jagu/rühm püsitoimingud käsiraamat KVA 2019
b. Laskuri maastikuraamat KVA 2018

Vestluse eesmärk on tagada, et RVAKkl(RV) vastuvõetutel on rahuldav eneseväljenduse võime ja valmisolek õppimiseks.
Vestlusel kandidaat selgitab oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ning miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab).
Komisjon arvestab vestlusel kandidaadi varasemalt õpitu  rakendamisoskusi, harjutuste tulemusi ning võib arutada neid kandidaadiga.  

 
Vastutav: veebel Ermo KARILAID
Kooli sõjaväelise juhtimise 
õppesuuna instruktor
ermo.karilaidkaitseliit.ee
Tel 717 9360
Mob 59 360