Teksti suurus:
A A A

Väljaõppe tehnoloogia kursus

Üldeesmärk
Õppekava rakendamine loob eeldused analüüsil põhineva väljaõppe kavandamissalaste praktiliste teadmiste arendamiseks, mille kaudu on võimalik kaasajastada Kaitseliidu väljaõppe vastavust süsteemse lähenemise mudeli rakendamisega.

Taotletav pädevus
Õppekava läbinul on kohene võimekus töögrupis ja edasi praktiseerides  ka üksi, hinnata ja värskata olemasolevaid või välja töötada uusi väljundipõhiseid õppekavasid või väljaõppeplaane, rakendades väljaõppe tehnoloogilist mudelit ning lähtudes kaasaegsetest õppimis- ja juhtimisteooriatest.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Analüüs - 35
2. Kavandamine - 70
3. Muud tegevused (sissejuhatused, kokkuvõtted, esitlused) - 15
Ained kokku: - 120
Õppepraktika: -
Õppekava kogumaht:  120 akadeemilist tundiÕppekavale asumise nõuded
Ametikoht: Väljaõppeülem/pealik või väljaõppe kavandamise eest vastutav, eriala spetsialist,
Formaalharidus: keskharidus
Eelduskursused: INSTR, JUHT I;  erialane pädevus
Hoiakud: hindab täiskasvanu- ja elukestvaõppe olemust, on valmis grupis õppimiseks.
läbiviimise põhimõtted

Kursuse peamiseks õppemeetodiks on töötuba (workshop), mis võimaldab tekkida aktiivset, avatud suhtlemist ja tegevust soosivat keskkonnal. Võimalusel on igal töögrupil on oma juhendaja, kes toetab grupi tegevust hinnates nende töötulemust ja aidates grupil rakendada uusi teooriaid aitamaks neil jõuda töötulemuseni ning arusaamisele igaühe individuaalsetest võimetest ja erinevustest.

Ühe õppegrupi suurus on kuni kolm inimest. Ühiselt osaletakse teooriatundides. Kursuslased täidavad oma õppimisprotsessi toetamiseks õpipäevikut. Kaasnevalt rakenduvad kursuslastel arvuti kasutamise, esitluse kavandamise ja esinemise oskused.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool