Teksti suurus:
A A A

Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus

Üldeesmärk        
Õppekava rakendamisega luuakse eeldused kompetentsete välivahekohtunike olemasoluks Kaitseliidus, aidates seeläbi kaasa, organisatsioonile pandud ülesannete täitmiseks vajalike võimete saavutamine, tagades õppuse kulgemise vastavalt õppuse juhi kavatsusele ja kavandatud sündmuste käigule, et saavutada püstitatud väljaõppe eesmärgid.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema välivahekohtunikuna KL õppustel Orkaan ja Kotkalend (või teistel sarnastel õppustel).

Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
1. Vahekohtuniku roll - 1
2. Töövahendid - 4
3. Tööprotseduurid - 11
4. Ohutus ja piirangud - 2
Õppepraktika: -
Kursuse kogumaht:  18 akadeemilist tundi

Õppekavale asumise nõuded

Eelduskursused: Instruktori kursus, NAK (+ võimalusel erialakursused: side, meditsiin, logistika jms)

Läbiviimise põhimõtted

Kursus koosneb ühest õppenädalavahetusest. Kursusest 2/3 moodustab praktiline tegevus (ülesannete lahendamine, harjutamine).
Teemad viiakse läbi omavahel integreeritult, lähtudes ettemängitud olukorrast. Tunnid algavad teooriaga, mis seotakse vahetult praktiliste harjutustega.
Põhirõhk on protseduuride harjutamisel. Oluline on, et kursuslasel säiliks arusaam, mis on vahekohtunik-hindaja roll.
Kursusel osalejate arv on piiratud koolitajate arvuga (ideaalis 1/5).

Korraldaja
Kaitseliidu Kool