Teksti suurus:
A A A

Tarkuse ja püsivusega, vapruse ja mõõgaga Isamaa eest!

Kool on Kaitseliidu struktuuriüksus, mis tegeleb koolituse ja Kaitseliidu põhitegevuste arendusega.

Kooli visioon
Kaitseliidu kool on Kaitseliidu juhtimis- ja õpetamiskultuuri looja ja hoidja.

Kaitseliidu eesmärkide ja ülesannete eduka täitmise eelduseks on ühtsete juhtimis- ja õpetamisalaste tõekspidamiste omaksvõtmine kogu organisatsioonis.

KL koolil on olemas tahe ja vahendid juhtimis- ja õpetamiskultuuri kujundamiseks:
  • Meil on formaalne positsioon juhikoolituse korraldajana ja potentsiaal areneda selle valdkonna kompetentsikeskuseks nii Kaitseliidu jaoks kui ka laiemalt.
  • Meil on olemas sisemine energia ning pädevus juhtimiskultuuriliste protsesside mõtestamiseks, juhtimis- ja õpetamisalaste teadmiste, oskuste ja hoiakute väärtustamiseks ja levitamiseks.
  • Visioon võimaldab mõtestada KL kooli meeskonna olemasolu ja tööd ning luua selle kaudu motiveerivat töökeskkonda.
Kool pakub Kaitseliidu eri tasandi juhtidele oma ülesannete täitmiseks vajalike sõjaliste erialapädevuste, sotsiaalsete oskuste ja õpetamisoskuste alast baas- ja täiendõpet. Õppetöö korraldus lähtub Kaitseliidu ülesannetest ning vabatahtliku organisatsiooni liikmete vajadustest ja võimalustest. Koolitus on reeglina üles ehitatud modulaarsete kursustena, mis sisaldavad endas valdavalt nädalavahetustel toimuvaid kontaktõppe tunde ning ka kaugõpet. Kursused viiakse läbi Kaitseliidu ülema poolt kinnitatud õppekavade alusel.

Kaitseliidu koolis õpetavad nii oma valdkonna professionaalid kui vastava ettevalmistuse saanud KL vabatahtlikud liikmed.